Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.
Cà Mau

Chính sách ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn Tỉnh Cà Mau.

 

A- Đầu tư tại địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau

 

Các dự án đầu tư vào các huyện của tỉnh Cà Mau điều được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “đặc biệt ưu đãi đầu tư”. Cụ thể, chính sách ưu đãi về thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với những dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; các dự án xây nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp; các dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học - công nghệ; đối với các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

b) Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 15 năm đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 11 năm đối với các dự án khác.

2- Miễn, giảm tiền sử dụng đất

- Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp; dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục; y tế; văn hóa; thể dục, thể thao (xã hội hóa).
- Đối với lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi nếu được nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đối với dự án đầu tư.
- Miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, các dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nếu được nhà nước giao đất theo nghị định 210/2013/NĐ-CP.
- Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với các dự án khác.

3- Thuế suất áp dụng và chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá); thu nhập của doanh nghiệp từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nuôi trồng nông lâm thủy sản; sản xuất, nhân tạo và lai giống cây trồng vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch,bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm.

b) Áp dụng mức thuế suất 10% tối đa không quá 15 năm tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ thực hiện dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực khác.

c) Được miễn thuế thu nhập tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ thực hiện dự án đầu tư mới trong tất cả các lĩnh vực. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

4- Hỗ trợ, ưu đãi tín dụng

Các dự án đầu tư sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư và vay vốn tín dụng xuất khẩu.

5- Chính sách ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định; nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc…theo quy định của Chính phủ.
Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
Một số máy móc, thiết bị, vật tư đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

 

 

B- Đầu tư tại địa bàn thành phố Cà Mau:

Các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố Cà Mau được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “ưu đãi đầu tư”. Cụ thể như sau:

1- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

a) Được miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng các dự án xây nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp; các dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ;

b) Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước tối đa không quá 15 năm đối với các dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP và các dự án khác thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo nghị định 108/2008/NĐ-CP.
- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước tối đa không quá 11 năm đối với các dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP và các dự án khác thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo nghị định 108/2008/NĐ-CP.
- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước tối đa không quá 7 năm đối với các dự án khác.

2- Miễn, giảm tiền sử dụng đất.

- Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp, dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao (xã hội hóa).
- Giảm 70% tiền sử dụng đất đối với các dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất theo nghị định 210/2013/NĐ-CP.
- Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo nghị định 210/2013/NĐ-CP và các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 108/2008/NĐ-CP.
- Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- Giảm 20% tiền sử dụng đất đối với các dự án khác.

3-Thuế suất và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.1 Thuế suất:

a) Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá); thu nhập của doanh nghiệp từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nuôi trồng nông lâm thủy sản; sản xuất, nhân tạo và lai giống cây trồng vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, thủy sản và thực phẩm.

b) Thuế suất 10% trong thời hạn tối đa không quá 15 năm kể từ khi dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu (riêng đối với doanh nghiệp công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao), thuộc lĩnh vực:

- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; Sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các vật liệu xây dựng nhẹ; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;…;
- Lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất có mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thị đặc biệt, khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
+ Dự án có quy mô vốn đầu tư sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư và có doanh thu đạt 10.000 tỷ/năm sau ba năm kể từ khi có doanh thu;
+ Dự án có quy mô vốn đầu tư sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động.

c) Thuế suất 20% trong thời gian tối đa không quá 10 năm đối với các doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực khác. Thời gian giảm thuế được tính từ khi dự án đầu tư mới có doanh thu.

3.2- Miễn giảm thuế:

a) Được miễn thuế thu nhập tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá).

b) Được miễn thuế thu nhập tối đa không quá 2 năm và giảm 50% thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực khác kể từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới có thu nhập chịu thuế. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

4- Tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu

Các dự án đầu tư sẽ được xem xét vay cho vay vốn tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư và vay vốn tín dụng xuất khẩu.

5- Miễn thuế nhập khẩu

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định; nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc…theo quy định của Chính phủ.

Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
Một số máy móc, thiết bị, vật tư đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

 

* Cam kết của địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Cà Mau.

Tỉnh chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tốt mặt bằng để các nhà đầu tư có điều kiện triển khai nhanh dự án. Đồng thời, xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện đến hàng rào khu công nghiệp, dự án..

Trong quá trình hoạt động, các cơ quan chức năng địa phương sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mà phân loại, xử lý hoặc kịp thời báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh định kỳ tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tin bài

Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 6-10/6/2014 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (TBECC) - 446 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong cả nước với trên 400 gian hàng
Hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) đã giúp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có được bước tiến dài những năm gần đây. Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Huy Sơn- Cục trưởng Cục XTTM- về một số vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm thị trường cho hàng hóa Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên các thương hiệu Việt Nam được Brand Finance đưa vào danh sách được định giá hằng năm. Kết quả định giá thương hiệu của Brand Finance được sử dụng và công bố chính thức trên các kênh truyền thông lớn như BBC, CNN, CNBC, Bloomberg, The Economist, The Wallstreet Journal….
Với tính thông dụng, tính thẩm mỹ cao và góp phần tạo nên phong cách độc đáo riêng biệt cho từng căn phòng nên trần thạch cao đang là sự lựa chọn phổ biến trong xây dựng.
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Bộ Công Thương Lào đã tổ chức triển lãm giới thiệu 40 năm thành tựu kinh tế - Vientiane EXPO 2015 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm thương mại quốc tế Lào (Lao ITEC) - Thủ đô Vientiane từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm 2015
Một số sản phẩm như hàng may mặc hay nông sản sẽ “thắng lớn” trên các thị trường quốc tế, nhưng nhiều sản phẩm nông nghiệp sẽ có thể mất thị phần trước những đối thủ nước ngoài có lợi thế chi phí thấp nhờ sản xuất tập trung trên quy mô lớn.
Để đáp ứng quy định về nguồn gốc sản phẩm và hưởng ưu đãi thuế từ TPP, các công ty nước ngoài được dự báo sẽ đổ xô tới Việt Nam mở cơ sở sản xuất.
Nhiều doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng Việt nhìn nhận thế mạnh của hàng Thái Lan là mẫu mã phong phú, đáp ứng được nhiều đối tượng tiêu dùng. Trong khi đó, sản phẩm của các DN Việt mẫu mã ít đa dạng.
“Thực sự việc chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sẽ không cạnh tranh được. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi gia cầm có những lợi thế nhất định. Thế mạnh của Việt Nam là chăn nuôi thả vườn”.
Năm 2012, Tổ chức Control Union Vietnam (Cơ quan đánh giá và chứng nhận Hà Lan tại VN) trao chứng nhận gạo Hoa Sữa của Cty CP Thượng mại và sản xuất Viễn Phú (xã Khánh An - U Minh- Cà Mau) là “Gạo hữu cơ" (organic rice). Đây là chứng nhận "gạo đen hữu cơ duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Loại "gạo đen hữu cơ" được sản xuất từ giống lúa được lai tạo riêng biệt với nhiều màu sắc đẹp – lạ, nhất là màu đen, nên vừa tạo ra sự hấp dẫn ở người tiêu dùng.
<< < {{index.index && index.index || '...'}} > >>

Kết nối với chúng tôi

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)